Un titolo per i saluti

Consideratilu sulu ‘n “articulu” ri salutu a tutti i paisani ca pir ora canusciu tutti!

Salutu ‘nparticulare u ma cumpagnu Peppi, cumpagnu ri scaut (eritu ghià ‘n matematicu supraffinu…!) e ri università, macari se sulu ri città universitaria!

Salutu puoi u grandissimu vulcanu ro ma cuscinu (saru… pi cui nunnu sapissi!!!), ca ciù biecciu si fa (iddu… iu no!!!) e ciù costruttivamenti attivu addiventa (chi bella cosa!!!).

Salutu puoi a Pieru, ca picca a ma avutu a chi fari insiemi ma sempri na certa simpatia m’ha fattu (cavaddu pazzu!!!)!

‘n salutu rispittusu macari all’artista… ca macari se canusciu picca n’agghiu sintutu sempri parrari buonu ri amici ca stimu tantissimu e ci auguru prima ri tuttu l’ispirazioni, pi soddisfarisi l’anima sua stissa e puoi, se ci piaci macari all’autri… miegghiu accussì (in pratica ci stagghiu augurannu a libertà!).

Picciuttazzi… cca mi paiunu pi travagghiari… no pa rumpiri i cabasisi (ora si rici accussì ‘n sicilianu, veru? ‘na vota si ricia n’autra manera! Santu Cammillieri!)

Vi vuougghiu a saluti!!!

Ubbardu

4 Comments

  1. Un piacere incontrarti sul corso di Spaccaforno.it . ciao Ubardu, viecci ni ci faciemu assiemi. Mandami la foto per l’elenco del “Chi siamo” sennò scelgo l’ultima tua che mi hai mandato. In mezzo alla vigna 🙂

  2. U ma frati si firmau Ubbardu, ma iddu forse u vosi italianizzari pirchì pisanu divintau. In realtà iddu si ciama Obbardu.
    Pricisatu quantu supra, vuogghiu complimentarimi co ma cuscino Saru pi sta bella iniziativa e tuttu ansemmula (vistu ca siemu figghi i Camilleri riciemu accussì) cu l’autri autori.
    ‘n salutu ri Rinu Frunti.

  3. Rino!, trasisti na stanza do ta frati. Bonu hai fattu, ora siemu quattru ne commenti e ni faciemu na brisculidda. ciao benvenuto a Spaccaforno.it anche a te.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.